وظایف ملائکه بامخلوقات خدا...

اگرصبروتقواپیشه کنید وکافران به شماحمله ورشوندخداوند پنج هزارفرشته برای حفظ ونصرت شما می فرستاد.           "ال عمران ایه125"

درروایت است از امام باقر(ع):روزجنگ بدر خداوند پنج هزار فرشته برای یاری پیغمبر اکرم فروفرستاد که هنوز بالا نرفته اند ونخواهند رفت تااخرین معصوم حضرت صاحب امر(ع)رایاری کنند.

حضرت علی(ع) میفرمایند:هیچکس ازمردم نیست مگر ان که خداوند متعال نگهبانی{از فرشتگان}بااوگماره است که اوراازرسیدن خطری یاافتادن درچاه یاخراب شدن دیوارروی ان حفظ کنند تاهنگامی که اجلش میرسد واو و مصیبت ها تنها میگردد.

/ 0 نظر / 12 بازدید