استغفار گناهان برای بندگان

ازامام صادق نقل است که میفرمایند:"هرکسی مریض ازمسلمین راعیادت نماید هفتاد هزار فرشته براودرود میفرستند اگرصبح باشد تاشامگاه فرارسد واگرشب هنگام بود{براودرودمیفرستند}تاصبح فرارسد.وجایگاه اوبهشت است."

/ 0 نظر / 5 بازدید