فرشته ای که روح را دررحم هامیگذارد

 

خداوند متعال دوملک خلق کننده دارد هنگامی که خداوند میخواهد مخلوقی راخلق نماید به ان دو ملک امرمیکند مقداری ازان خاک(که درقران گفته شده است: "ازان خاک خلق شده اید و به ان بازمیگردید وهم باردیگر ازانشمارا بیرون میاوریم"   (س طه ایه55) بانطفه ای که دررحم است مخلوط کنند سپس ان ملائکه میگویند:

پروردگاراچه خلق کنیم؟(دختریاپسر/سالم یاناسالمو...)وخداوند انچه رامیخواهدبه انها وحی میکند.

/ 0 نظر / 11 بازدید