کاتبان و شاهدان اعمال

خداوند متعال میفرماید:"کراما کاتبین" ودلالت دارد برتعداد انها به تعداد انسانها  درایه دیگرمیفرمایند:دوفرشته ای که  دریافت کننده ازطرف راست واز چپ هستند در حالی درکمین نشسته اند که اعمال انسان رادریافت میدارندانسان هیچ سخنی تلفظ نمیکند مگر انکه فرشته ای انرا ثبت میکند.   "سوره ق ایه17-18"

شخصی ازامام صادق سوال کرد:چرافرشتگان بربندگان گمارده شده اند که اعمال خوب وبد انها رابنویسند در حالی که خداوند خود عالم به همه ی اعمال انسان درخفا واشکارا است؟

حضرت فرمود:خداوند انان را شاهد برمخلوقات قرار داده تااینکه همراهی انها باانسانها موجب شدت مواظبت براطاعت ازاوامر الهی ودوری ازگناه باشد چه بسا که بنده ای قصدگناهی را داشته باشد ولی بایاد این که فرشته ای محافظش است ازان گناه صرف نظر کند.

 

/ 1 نظر / 13 بازدید