یا رسول الله!!!
بِه نامِ خُداوندی  کِه داشتِنِ او جُبرانِ هَمهِ نِداشتِه هایِ مَن است
میسِتایَمَش چون لایِق سِتایِِش اِست.
 اِمام حِسَن عِسگَری (ع)  میفرماید:
"تِمامِ پِلیدی ها دِر خانِه ای قَرار داده شده
و
کلید آن  "دروغگویی" است..."
 
خدا ساخت
مرا کسی نساخت، خدا ساخت، نه آنچنان که کسی می خواست که من کسی نداشتم. کسم خدا بود، کس بی کسان. در باغ بی برگی زادم و در ثروت فقر غنی گشتم و از چشمه ایمان سیراب شدم و در هوای دوست داشتن دم زدم و در آرزوی آزادی سر برداشتم و در بالای غرور قد کشیدم و از دانش طعامم دادند و از شعر شرابم نوشاندند و از مهر نوازشم کردند تا حقیقت دینم شد و راه رفتنم ، خیر حیاتم شد و کار ماندنم ، زیبایی عشقم شد و بهانه زیستنم!
/ 0 نظر / 15 بازدید