ملائکه تصحیح کننده قراعت قران

پیامبرمیفرمایند:

انگاه که قاری قران قراعت میکند و دچاراشتباه شود یا نتواند شیوه عربی تلفظ کندودرست بخواند فرشته ای انرا همانگونه که نازل شده است خواهدنوشت.

پس اگرما درقرائت قران اشتباه کنیم ان اشتباه توسط فرشتگان اصلاح میشود همه مادراغازخیلی چیزهارانمیدانستیم وپس ازتمرین فراوان انرااموختیم.

قران نیزازاین قاعده مستثنا نیست وبرای فراگیری ان باید تلاش کنیم . البته اصلاح اشتباحات توسط ملائکه دلیل برتلاش نکردن ما نمیشود ولی به صرف اشتباه خواندن هم نباید خودمان را ازبرکت خواندن قران محروم کنیم.

/ 0 نظر / 15 بازدید