پوشاندن قبایح وبدی ها

که اورابابالهای خود بپوشانیدتااینکه دیگرملائکه ان بنده رانبینند وان معنای این سخن رسول خدا(ص)میباشد که میفرماید:ای کسانی که {خدایی}که زیبا هاراظاهر ونمایان میکنی وزشتیهاوبدیها را میپوشانی.

/ 0 نظر / 8 بازدید