ثواب سجده شکر

ملائکه میگویند:

پروردگارا اوشایسته ی این است که حاجات مهمش را براوری!

خداوند میفرماید: باز چه چیز دیگر؟

فرشتگان میگویند: همه خیراتو خوبی ها

باز خداوند میپرسد:دیکر چه چیز شایسته اوست؟

ملائک میگویند:پروردگارا ما چیزدیگری نمیدانیم .

خداوند متعال میفرماید:

به یقین ازاو قدردانی میکنم. همانطوری که اوشکرمرا بجا اورد وبا فضل خودم به او رو میکنم و رحمتم را به اونشان میدهم.

/ 0 نظر / 10 بازدید